Säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 
Yhdistyksen nimi on Savitaipaleen Hevosystäväinseura r.y. ja sen kotipaikka on Savitaipale. Toimialueena on Kymen-Karjalan alue. 

2. Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu 
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää hevoskasvatusta ja -harrastusta toiminta-alueellaan. Toiminnan painopiste on raviurheilussa. 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys: 

1) osallistuu jäsenenä Kymen-Karjalan Hevosjalostusliiton toimintaan, 

2) edistää hevostalouden tunnettavuutta paikkakunnalla sekä ylläpitää ja kehittää hyviä hevosmiestaitoja, 

3) palkitsee jäseniään, jotka ovat menestyneet hevoskasvatuksen, hevosnäyttelyiden, raviurheilun tai muun toimintaansa liittyvän osa-alueen parissa, 

4) ylläpitää omaa ravirataa ja siellä sijaitsevia rakennuksia jäsenistönsä käyttöön ja tapahtumien järjestämiseen, 

5) järjestää mahdollisuuksien mukaan paikallisraveja, kursseja ja muita toimialaan liittyviä tapahtumia. 

Tarkoituksensa tukemiseksi yhdistys: 

voi ottaa vastaan testamentattua tahi lahjoitettua omaisuutta, perustaa rahastoja sekä asianomaisella luvalla järjestää keräyksiä ja arpajaisia. 

3. Jäsenet 
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen 16 vuotta täyttänyt henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt ja sitoutuu noudattamaan niitä. Alle 16-vuotiaat lapset voivat liittyä nuorisojäseninä, jotka ovat vapaat jäsenmaksuista ja joilla ei ole äänioikeutta seuran kokouksissa. Hallitus hyväksyy uudet jäsenet ja on velvollinen pitämään jäsenrekisteriä. Varsinainen jäsen voidaan hyväksyä ainaisjäseneksi, mikäli varsinainen jäsen maksaa vuotuisen jäsenmaksun kymmenkertaisena. 

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen 
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt kahdelta kantokaudelta jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut, tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Jokaisella varsinaisella jäsenellä ja ainaisjäsenellä on yksi ääni yhdistyksen kokouksissa. 

5. Liittymis- ja jäsenmaksu 
Varsinaisiltä jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. 

6. Hallitus 
Yhdistyksen asioista vastaa hallitus, joka hoitaa yhdistyksen taloutta ja valvoo sen etua. Hallitukseen kuuluu vuosikokouksen valitsemat viisi varsinaista jäsentä sekä kaksi varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsenten toimintakausi on kaksi vuotta, paitsi varajäsenten yksi vuosi. Hallitus ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Jos hallituksen jäsen on estyneenä, hän on velvollinen kutsumaan tilalleen varajäsenen. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna, on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa. 

8. Tilikausi ja toiminnantarkastus 
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle. 

9. Yhdistyksen kokoukset 
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä ja ainaisjäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, joka on saanut enemmistön annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen 
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse. 

11. Vuosikokous 
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
1. kokouksen avaus 
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys 
5. hyväksytään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto 
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus 
8. valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet joka toinen vuosi ja varajäsenet vuosittain 
9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa 
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle vähintään 30 vuorokautta aiemmin, jotta asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. 

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen 
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen. 

13. Kaikessa muussa noudatetaan yhdistyslain voimassa olevia säännöksiä.Ei kommentteja:

Lähetä kommentti